16 december 2012

Tillit och öppenhet - vem litar dagens trafikpiloter egentligen på?

Jag har i tidigare blogginlägg under året beskrivit hur utsatta certifikatinnehavare är; vissa sjukdomar och diagnoser tycks hellre ”skyfflas under mattan” än behandlas eftersom certifikatet riskerar att dras in. Detta är naturligtvis oacceptabelt både för den enskildes välbefinnande och för säkerhetsarbetet inom berörda organisationer.

I senaste numret av Aero Safety World (November 2012, Vol 7, Issue 10) beskrivs en studie på liknande tema, gjord på uppdrag av BALPA (British Air Line Pilots´Association). Ett underliggande antagande i studien är att tillit är (den bortglömda) basen i dagens flygsäkerhetsarbete. För att ett organisatoriskt lärande ska ske krävs det en öppen kommunikation både uppåt och neråt inom organisationen. Ett baskriterium är då att det finns tillit nog för att föra riskfylld information vidare uppåt. Artikeln redogör för forskningsläget inom detta område, i de fall någon läsare fortsatt betvivlar sanningshalten i detta påstående.


14 november 2012

Det "Anpassade Flygpsykologiska Testet" till SAA - en orättvis halvmesyr

Under den gångna hösten tilldelades Scandinavian Aviation Academy (SAA) ansvaret för att bedriva den nya Integrerade Trafikflygarhögskolan. Detta blir en 2,5 år lång statligt finansierad yrkeshögskoleutbildning med säte i Västerås och med första kursstart i januari.

På SAA:s hemsida kan man läsa följande: ”Utbildningen ställer höga krav på bland annat säkerhetsarbete, analytisk förmåga, stresstålighet, beslutsfattande, simultankapacitet och förmåga att tillgodogöra sig mycket teori på kort tid. Eftersom både trafikflygarutbildningen och arbetet som pilot kräver att du har rätt kompetenser är det ett förkunskapskrav att genomföra ett godkänt anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest (tidigare benämnt flygpsykologiskt YH-test).”

7 november 2012

Uppskjutet studiebesök

Studiebesöket den 14 november har blivit uppskjutet. Vi återkommer med nytt datum och inbjudan per mejl.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

24 oktober 2012

Studiebesök 14 november

Vi har skickat ut en inbjudan om studiebesök till alla medlemmar som har betalat årets medlemsavgift. Har du inte fått denna inbjudan - och vill vara medlem, kontakta styrelsen på:
sfpf2011@hotmail.com

Varmt välkomna denna spännande kväll!

2 oktober 2012

Civilflyget - en tummelplats för amatörer?

Vi nås via media idag av bekymrade företrädare för Skandinaviska pilot- och kabinföreningar. Den Europeiska luftfartsmyndigheten EASA har nämligen lämnat ett nytt förslag till tjänstgöringsregler för flygande. I korthet har myndigheten valt att bortse från inspel från bl a sömn- och stressforskningen och företrädare för Human Performanceområdet. Flygande personal i Europa kommer trots sitt enorma ansvar och sina extremt oregelbundna arbetstider tillåtas/tvingas arbeta upp till 60h i veckan. Arbetspass inkluderande jourpass kommer att kunna pågå upp till 22h.

Svenska Transportstyrelsen har hittills kunnat göra egna tolkningar och mildrat EASA:s förslag, men detta ska i fortsättningen inte godkännas - inga nationella avsteg kommer att medges.

I ett Europa som knäar under hög arbetslöshet ska alltså dessa yrkesgrupper arbeta mer än 50% så mycket som övriga skiftarbetare (snitt ca 36h/vecka) och därmed förhindra att unga, nyutbildade förmågor får tillträde till arbetsmarknaden. Och i tillägg till detta utsätta passagerare för allt högre risker genererade av trötthet.

Man tar sig för pannan...

29 juni 2012

Mer på temat certifikatsinnehavare kontra psykiatriska diagnoser

Tittade förra veckan på TV 4:s morgonnyheter där en SJ-lokförare beskrev hur han hade fått sitt lokförarcertifikat (eller vad det kan heta) indraget av Transportstyrelsen - trots nästan 25 års prickfritt lokkörande. Anledningen? Jo, pga svårigheter i sitt privatliv hade han genomgått en neuropsykiatrisk utredning och fått en Aspergerdiagnos - allt för att få hjälp till ett mer välfungerande privatliv. Vid sin årliga läkarundersökning uppgav han detta och vips drogs certifikatet in.

Åtminstone inom civilflyget finns det inte längre några formella krav på psykologisk prövning innan eleverna påbörjar sin flygutbildning (nu sker det dock på frivillig basis och ofta på uppmaning från flygskolor) - ändå tycks det finnas en lista hos Transportstyrelsen över diagnoser som inte är ok för certifikatinnehavare (jag antar att lokförare och piloter opererar under någorlunda samma betingelser här och har likartade krav för att få certifikat). Hur har Transportstyrelsen egentligen kommit fram till att symtom förknippade med en Aspergerdiagnos skulle vara olämpliga för en lokförare? Kan de inte istället kanske vara en tillgång? (Man kan undra hur Transportstyrelsen kommer att agera om nu Asperger "försvinner" som diagnos i DSM-V; kommer vederbörande att få tillbaka sitt certifikat då?).

Om nu lokförarens Aspergerdiagnos är korrekt så bör han rimligen ha haft problematiken ett par decennier innan han började köra tåg - och har alltså trots detta kunnat utföra sitt arbete utan problem. Nu plötsligt - bara för att en diagnos har satts på pränt - bedöms han som olämplig. Fullständigt befängt enligt mitt tycke. Men en tydlig varning till alla certifikatsinnehavare av olika slag att smyga med sina problem och lida i det tysta...

20 juni 2012

Depression - en känslig diagnos inom flygvärlden

En artikel i senaste tidsskriften från Flight Safety Foundation berör depression bland flygande. Den i USA (förmodat) hemmahörande artikelförfattaren utgår från att depression bäst botas med psykofarmaka. Detta synsätt betraktas som förlegat i Sverige, där Socialstyrelsen förordar psykologisk behandling för mild och medelsvår depression. Den problematik som beskrivs i artikeln med tillvänjning och utsättande av medicin bör alltså inte vara aktuell  här. Ett gemensamt problem för de båda länderna kan dock vara att flygläkarna inte är specialister på psykisk ohälsa och därmed riskerar att missa diagnoser. Läs mer:http://flightsafety.org/asw/may12/asw_may12_p29-32.pdf

3 maj 2012

From the Top

Flight Safety Foundations aprilnummer av Aero Safety World Magazine innehåller bl.a. en mycket läsvärd artikel om ledningens betydelse för säkerhetskulturen inom flygbolagen. Det kan av de anställda uppfattas som att de två målen "production" (utföra arbetet i enlighet med bolagens uppställda mål) och "protection" (upprätthålla hög flygsäkerhet) hamnar i konflikt med varandra. Jakten på exmpelvis bränslesnåla operationer samt att hålla tidtabellen kan rendera i att säkerheten äventyras. Företrädare för ICAO poängterar att det då bara är en fråga om tid innan katastrofen lurar runt hörnet. Botemedlet är adekvat utbildning och tydliga riktlinjer för auktoritet/befogenhet, kombinerat med ömsesidig öppenhet och stöd till de anställda.

Läs mer på: http://flightsafety.org/asw/apr12/asw_apr12_p30-32.pdf?dl=1

29 mars 2012

Fatigue Risk Management System (FRMS) - vad är det?

ICAO definierar FRMS som:
A data-driven means of continuously monitoring and managing fatigue-related safety risks, based
upon scientific principles and knowledge as well as operational experience that aims to ensure relevant personnel are performing at adequate levels of alertness.

Eurocontrol publicerade nyligen en mycket informativ och läsvärd sammanställning om arbetet med FRMS som ni hittar här:
http://www.eurocontrol.int/sites/default/files/content/documents/nm/safety/safety-fatigueriskbrochureweb-2012.pdf

23 mars 2012

Vårmöte, tillika årsmöte den 17 april!

Årets årsmöte kommer att avhållas den 17 april, kl 17.30 i Försvarsmaktens lokaler på Gärdet (Sandhamnsgatan 63B). Därefter blir det förtäring och mingel i vanlig ordning, som uppvärmning inför kvällens föredrag.

Vi har i vår det stora nöjet att få välkomna Rogier Woltjer som talare på temat "Resilience - faktorer som bidrar till hög säkerhet på individ- och organisationsnivå". Vi återkommer med en kort presentation av både talare och tema inom kort.

Medlemmar får personlig inbjudan med fler detaljer via e-post. Vi hälsar även ickemedlemmar välkomna till föredraget, till en kostnad av 100 kr, alternativt lösande av medlemsavgift. Anmälan sker på
sfpf2011@hotmail.com.

Boka in kvällen i kalendern - varmt välkommen!
Styrelsen

20 mars 2012

The toxic Captain

I senaste numret av Aero Safety World Magazine (utgiven av Flight Safety Foundation) beskrivs vikten av att flygbolagen har fungerande system för att hantera medarbetare som uppvisar avvikelser och samarbetssvårigheter i cockpit. En av de största säkerhetsriskerna beskrivs som "The toxic Captain", som på generell basis avstår från att använda vedertagna standardprocedurer och ledarskapsmodeller. Ofta skapar denna pilot en alltför brant gradient visavi kollegorna (styrmännen), vilket gör dessa mindre benägna att påtala eventuella faror och avsteg.

Artikeln i sin helhet hittar ni här:
http://flightsafety.org/asw/mar12/asw_mar12_p39-42.pdf?dl=1

30 januari 2012

Kan tillgång och efterfrågan på nya piloter hålla jämna steg under de kommande åren?

En färsk artikel i Flightglobals nätupplaga ställer sig denna befogade fråga. Boeing förutspår att det kommer behövas ca 460 000 nya trafikflygare under de två kommande decennierna - i världen totalt. Europa antas behöva 92 500 av dessa. Den allt mer snabbsvängande globala ekonomin skapar problem för långsiktigt planerande – både för flygbolag och för flygskolor.