Föreningens stadgar

§ 1. Föreningens namn är Svensk Flygpsykologisk Förening. Den utgör en ideell sammanslutning av beteendevetare, psykologer och andra som är intresserade av organisationers säkerhetskulturer i allmänhet och flygsäkerhetsfrågor med fokus på mänskliga interaktioner i synnerhet. Föreningen må anslutas till de nationellt och internationellt verksamma föreningar som medlemmarna anser lämpligt.

§ 2. Föreningen har till ändamål att inom flygpsykologins område
a) främja vetenskap och forskning;
b) bidra till ett förbättrat informationsutbyte avseende erfarenheter och kunskaper;
c) bidra till att utvärdera och utveckla flygpsykologins tillämpningsformer, samt
d) stimulera till och underlätta kontakter med svenska och internationella institutioner, organisationer och myndigheter.

§ 3. Som medlem kan antas yrkesutövare inom civil och/eller militär flygindustri, eller den som befinner sig under utbildning eller träning inom det flygindustriella området, eller den som på andra grunder har intressen för människans roll inom flygsäkerhetsområdet.

§ 4. Medlemskap i föreningen prövas och beslutas av styrelsen. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen för beslut.

§ 5. Medlem är skyldig att till alla delar följa föreningens stadgar och föreskrifter, i vilka ingår krav på att till föreningen erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften.

§ 6. Medlem som ej underkastar sig föreningens föreskrifter kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning kan överprövas av årsmötet.

§ 7. Varje medlem äger rösträtt vid samtliga utlysta föreningsmöten. Medlemmar kan även vara företrädare för icke närvarande medlemmar, men skall då kunna uppvisa signerade fullmakter från andra. Maximalt antal möjliga fullmakter för närvarande medlem är två (2).

§ 8. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls varje år före 1 juli. Extra årsmöte kan pålysas antingen av styrelsen, föreningens revisorer eller om minst en tiondel av föreningens ordinarie så kräver. Kallelse till ordinarie årsmöte skall av styrelsen utsändas minst tre veckor i förväg. Till extra årsmöte skall kallelsen vara utsänd minst två veckor i förväg. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas av mötet.

§ 9. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
- val av mötesordförande, sekreterare samt justeringsmän;
- fråga om årsmötets behöriga utlysning;
- verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning;
- revisionsberättelse;
- fråga om ansvarsfrihet för styrelsen;
- fastställande av årsavgift;
- fråga om styrelsearvode
- val av styrelseledamöter;
- val av revisor samt revisorsuppleant;
- utseende av valberedning;
- behandling av ärenden som medlemmar skriftligen i motionsform tillställt styrelsen senast den 1 februari.

§ 10. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt två ytterligare ledamöter tillika suppleanter för de tre först nämnda. Till styrelsen kan endast utses medlemmar i föreningen. Mandattiden är för ledamöter två år. Vid första val väljs tre ledamöter på två år och två på ett år.

§ 11. Styrelsen sammanträder då någon av ledamöterna så begär. Det åligger ordföranden att vara sammankallande. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter är närvarande. Ledamöterna äger samma röstetal. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 12. Inkommande skrivelser skall protokollantecknas. Medlemmar äger rätt att ta del av protokoll.

§ 13. Ändringar av stadgarna kan ske genom beslut vid antingen ordinarie eller extra årsmöte. För bifall till ändringsförslag erfordras 2/3 av de angivna rösterna.
Förslag till ändringar av stadgarna kan av medlem inlämnas till styrelsen senast den 1 februari. Inkomna ändringsförslag skall utsändas till samtliga medlemmar i kallelsen till årsmötet.

§ 14. Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar distribueras i enlighet med av föreningsmötet fattat beslut.