Tidigare medlemsmöten


2013
I mars anordnades att studiebesök av Statsflyget på Bromma flygplats. Närvarande deltagare tyckte att det var ett enormt spännande besök, då man fick en mycket god inblick i hur verksamheten bedrevs.
I samband med årsmötet hade vi nöjet att välkomna Lena Mårtensson, professor i arbetsvetenskap vid KTH. Lena berättade om ett miljardprojekt inom EU: ”Framtida teknikförändringar på marken och i luften – hur påverkas piloter och flygledare”. Föredraget väckte många frågeställningar hos åhörarna, vilka Lena tog sig an med stor entusiasm.
I november avhölls ett höstmöte i Waterfronthuset på Klarabergsviadukten. Föredraget handlade om ett helt nytt område; nämligen Remote Tower Control/Fjärrstyrda torn (RTC). Mikael Henriksson, flygledare och projektledare för RTC, berättade om vad som pågår i projektet och hur om hur flygledarens jobb kommer att påverkas. Den nya tekniken gör det möjligt att styra flera små och medelstora flygplatser från en gemensam flygledningscentral. Kameror och sensorer placeras ut på de fjärrstyrda flygplatserna, och informationen länkas i realtid över till den gemensamma centralen.
Vintern innehöll en Pubträff, 6 stycken flygpsykologiskt intresserade medlemmar och ickemedlemmar dök upp till en mycket trivsam samvaro!


Rogier Woltjer, FOI
2012 års Årsmöte avhölls i april. Mall Yams, Jens Ohlsson och Camilla Thuné omvaldes till styrelsen. Föreningen ökar fortsatt, glädjande nog, sakta men säkert i medlemsantal, en bidragande orsak är troligen de trivsamma och givande medlemsträffarna! Denna gång gästades föreningen av Rogier Woltjer (FOI), som gav oss en inblick i det tämligen nya forskningsområdet "Resilience engineering".

Resilience är en term som inte helt enkelt kan översättas till svenskan med ett enda ord, utan bör beskrivas som en kombination av anpassnings- och återhämtningsförmåga, spänst och flexibilitet. I korta drag studerar man faktorer som bidrar till hög säkerhet - både på individ- , teknik- och organisationsnivå. Det som fungerar väl tas ofta för givet... Detta är ett mycket aktuellt forskningsområde som vi förhoppningsvis kommer att få höra mer om framöver.

I november 2011 var det åter dags för föreningens medlemmar att samlas och få lyssna till en spännande föredragshållare; Per-Olof Michel från Kunskapscentrum för Katastrofpsykologi vid Uppsala universitet. Temat var "De senaste rönen om krisstöd för team vid incidenter och olyckor/katastrofer". Michel konstaterade att det idag finns evidensbaserade synsätt och behandlingar, som har tagit över rollen från "debriefingen" för att förhindra att de utsatta traumatiseras. Tyvärr har dessa behandlingar inte riktigt kommit till användning i alla delar av Sverige än. Några av de viktiga ingredienserna i krisstödet som Michel poängterade var att: de utsatta grupperna skulle ges en möjlighet att skapa en gemensam berättelse om händelsen de varit med om, individerna skulle följas upp frekvent efteråt samt att ett empatiskt ledarskap skulle genomsyra hela processen efteråt.

Arne Lowden
Den 10:e maj 2011 var det årsmöte i SFPF. Annika Thuresson omvaldes för två år och Jenny Teurnell valdes in i styrelsen som efterträdare till Hans Landström (som hade avböjt omval). Efter årsmötesformalia följde en stunds mingel med särskilt högtidlighållande av föreningens 25-årsjubileum.

Därefter höll Arne Lowden, sömnspecialist från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet, en föreläsning på temat "Arbetstider, hälsa och säkerhet". Detta är ett mycket aktuellt ämne inom flygbranschen idag och närvarande åhörare fick höra en mycket trevlig föreläsning med rykande aktuell forskning presenterad av Arne! Ett referat från föreläsningen kommer inom kort på bloggen.

I november 2010 träffades en stor skara medlemmar vid Höstmötet. Efter mingel och enklare förtäring höll Professor Berndt Brehmer från Försvarshögskolan ett anförande om "Beslutsfattande under stress", byggt på hans gedigna forskning i ämnet. Efteråt följde en livlig diskussion; ämnet väckte många frågor och funderingar hos flertalet närvarande - oavsett yrkesbakgrund. Några konklusioner vi mötesdeltagare fick med oss var: vi människor är inte de rationella varelser vi tror oss vara, träning hjälper oss att bli bättre beslutsfattare och vi bör undvika att försätta oss i stressade situationer om vi ska fatta bra beslut!

Inger Mårtensson och Hans Gordon
I maj 2010 avhölls SFPF´s årsmöte. Då avtackades Hans Gordon, Inger Mårtensson och Allan Masur för sitt engagerade styrelsearbete. Hans och Inger, som för övrigt varit aktiva i föreningen sedan SFPF grundades 1986! 
Flygläkare Magnus Bodegård
Efter årsmötesformalia tog Magnus Bodegård vid och gav ett mycket uppskattat föredrag om sitt arbete som företagsläkare för ett stort antal flygbolag i Sverige. Magnus presenterade vilka medicinska krav som ställs på olika yrkeskategorier inom flygindustrin. Diskussionen som följde kom bl a annat att handla om tendenser avseende hälsa kopplat till de senaste årens ökning av arbetsbelastning, arbetstid mm.